0
Your Cart

Privacy Policy

Privaatsuspoliitika Eesti Keeles

NB: English follows the Estonian privacy policy on this page

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Talihari OÜ (edaspidi andmetöötleja). Meie ettevõte/andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. On kasulik teada, et me edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil hello@ma-mu.shop

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe kaudu.

Privacy policy as follows:

  1. General provisions

1.1 This Privacy Policy sets out the principles governing the collection, processing and storage of personal data. Personal data is collected, processed and stored by the controller of personal data, Talihari OÜ (hereinafter referred to as the data controller or data processor). Our company/data processor is the data controller. You should know that we transfer personal data necessary for the execution of payments to the processor Maksekeskus AS, specifically for bank transfers using banks operating in Estonia, Latvia, and Lithuania.

1.2 Data subject for the purposes of the Privacy Policy is the customer or other natural person whose personal data is processed by the data processor.

1.3 For the purposes of this Privacy Policy, a customer is anyone who purchases goods or services from the website of the data processor.

1.4 The data processor complies with the data processing principles laid down in legislation. The data processor processes personal data lawfully, fairly and securely. The data processor is able to confirm that the personal data have been processed in accordance with the law.

  1. Collection, processing and storage of personal data

2.1 The personal data collected, processed and stored by the data controller are collected electronically, mainly through the website and e-mail and only rarely input manually with consent.

2.2 By sharing his/her personal data, the data subject grants the data processor the right to collect, organise, use and administer, for the purposes specified in the Privacy Policy, the personal data that the data subject directly or indirectly shares with the data processor when purchasing goods or services from the website.

2.3 The data subject is responsible for ensuring that the data he/she provides is accurate, correct and complete. Knowingly submitting false information will be considered a breach of the Privacy Policy. The data subject is obliged to inform the data processor without delay of any changes to the data provided.

2.4 The data controller shall not be liable for any damage caused by the submission of false data by the data subject to the data subject or to third parties.

3.

3.1 The Data Processor may process the following personal data of the Data Subject:

3.1.1. first and surname;

3.1.2. birthday

3.1.3. phone number

3.1.4. e-mail address;

3.1.5. Delivery address;

3.1.6. Current account number;

3.1.7. Payment card details;

3.2 In addition to the foregoing, the data processor is entitled to collect data about the customer that are available in public registers.

The legal basis for the processing of personal data is Article 6(1)(a), (b), (c) and (f) of the General Data Protection Regulation:

(a) the data subject has given his or her consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;

(b) the processing of personal data is necessary for the performance of a contract entered into with the involvement of the data subject, or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;

(c) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;

(f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests override the interests of the data subject or the fundamental rights and freedoms for which the personal data must be protected, in particular where the data subject is a child.

3.4 Processing of personal data for the purposes for which they are processed:

3.4.1. Purpose of processing – security and safety
Security and protection of personal data – maximum retention period – in accordance with the time limits specified by law.

3.4.2 Purpose of the processing – processing of an order.
Maximum period of retention of personal data – 2 years in accordance with the law.

3.4.3. Purpose of the processing – to ensure the functioning of the services of the e-shop.
Maximum period of retention of personal data – 2 years.

3.4.4. Purpose of the processing – customer management.
Maximum retention period – 2 years.

3.4.5. Purpose of the processing – financial activities, accounting.
Maximum period of retention of personal data – in accordance with the time limits laid down by law.

3.4.6. Purpose of the processing – marketing.
Maximum retention period of personal data – 2 years.

3.5. The data processor has the right to share the personal data of customers with third parties, such as authorised data processors, accountants, transport and courier companies, companies providing transfer services The data processor is the controller of personal data. The data processor transfers the personal data necessary for the execution of payments to the processor Maksekeskus AS.

3.6 When processing and storing the personal data of the data subject, the data processor shall implement organisational and technical measures to ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure and any other unlawful processing.

3.7 The data processor shall keep the data of the data subjects for a period of time depending on the purpose of the processing, but not longer than 2 years.

4.

4.1 The data subject shall have the right of access and consultation of his or her personal data.

4.2 The data subject has the right to obtain information about the processing of his or her personal data.

4.3 The data subject has the right to obtain information on the processing of his or her personal data.

4.4 Where a data processor processes the personal data of a data subject on the basis of the data subject’s consent, the data subject has the right to withdraw his or her consent at any time.

4.5 The data subject may exercise his or her rights by contacting the customer support of the e-shop at hello@ma-mu.shop.

4.6 The data subject may lodge a complaint with the Data Protection Inspectorate to protect his/her rights.

5.

5.1 These Data Protection Terms and Conditions have been drawn up in accordance with Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC / EC (General Data Protection Regulation), the Personal Data Protection Act of the Republic of Estonia and the legislation of the Republic of Estonia and the European Union.

5.2 The data processor has the right to amend the data protection conditions in part or in full by informing data subjects of the amendments via the website.